×
Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe ô tô
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm
Tiêu đề Nội dung

Trang chủ / Thông báo

Thực hiện Chương trình... 07/01/2022 02:48 373 lượt xem
Bài viết mới hơn
Bài viết cũ hơn

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

 Trường Cao đẳng nghề LILAMA1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 913/QĐ-LILAMA1-TH ngày 18 tháng 11 năm 2021

của Hiệu trưởng nhà trường)

 

          Thực hiện Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025;

          Thực hiện Quyết định số 1212/QĐ-BXD, ngày 5/11/2021 của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; Trường Cao đẳng nghề LILAMA1 xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy sức mạnh và sự tham gia tích cực của cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động và học sinh- sinh viên trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống ma túy tại nhà trường, gia đình và cộng đồng.

3. Nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy xâm nhập vào trường học góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

- Tham mưu cấp ủy và lãnh đạo nhà trường, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, phòng chống ma túy;

- Nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy trong Học sinh- sinh viên.

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình tệ nạn ma túy trong Tỉnh, đặc biệt là ma túy trong học đường để có biện pháp, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp với từng thời điểm. Thường xuyên cập nhật tình hình trong công tác phòng, chống ma túy của Tỉnh, Thành phố;

- Động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích trong việc tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy.

2. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống ma túy của Chính phủ và Bộ Xây dựng; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Tuyên truyền các Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy, các Hiệp định và Thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

 

- Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đấu tranh chống các tội phạm về ma túy; Tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy.

 

- Đổi mới công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, nhất là trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy: tuyên truyền trực tiếp; tuyên truyền trên phương tiện thông tin tại cơ sở như hệ thống phát thanh, hệ thống thông tin nội bộ...

- Chú trọng tuyên truyền trực tiếp, trong đó thể hiện vai trò của các tổ chức, đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao mang thông điệp phòng, chống ma túy.

- Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ, giáo viên và cán bộ đoàn về phòng, chống ma túy; Xây dựng và duy trì các mô hình có hiệu quả về phòng, chống ma túy.

          - Đẩy mạnh xã hội hóa và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia và đóng góp cho công tác phòng, chống ma túy.

3. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy

          Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng, ngừa, coi đây là giải pháp chiến lược, lâu dài.

          - Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc nhất là người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đấu tranh chống các tội phạm ma túy; Tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức, giáo viên và Học sinh- sinh viên chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; Thường xuyên cập nhật, phổ biến thông tin cho cán bộ, giáo viên và học sinh- sinh viên về tác hại của ma túy và công tác phòng, chống ma túy hiệu quả.

- Xây dựng chương trình giáo dục, tuyên truyền phù hợp cho học sinh- sinh viên nhà trường; Xây dựng thông điệp, những thông tin phòng, chống ma túy cần thiết, thu hút được sự quan tâm của Học sinh- sinh viên kết hợp giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy phù hợp.

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục nhằm phát hiện, ngăn ngừa tội phạm về ma túy, nhất là các vụ phạm tội do Học sinh- sinh viên trong nhà trường gây ra; Ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường; Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong các hoạt động điều tra (nếu có);

- Lập hòm thư tố giác tội phạm về ma túy tại trường; Quản lý chặt chẽ Học sinh- sinh viên, đặc biệt học sinh- sinh viên lưu trú tại ký túc xá;

- Tập huấn nâng cao năng lực phát hiện và xử lý trong công tác phòng, chống ma túy cho lực lượng bảo vệ phù hợp tình hình thực tiễn;

- Hàng năm, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6” theo Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 13/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng hiệu quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường: Tuyên truyền trực tiếp; Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của nhà trường; Treo băng zôn, áp phích...

- Quản lý chặt chẽ để ngăn chặn hiệu quả việc thâm nhập vào trường học các tiền chất, hóa chất, dược liệu trên địa bàn Tỉnh; chủ động kiếm soát nhằm phát hiện sớm và có biện pháp xử lý kịp thời.

          - Nâng cao hiệu quả phối hợp trong việc phòng, chống ma túy với lực lượng chuyên trách:

 + Phối hợp chặt chẽ với Công an phường Đông Thành, Công an Thành phố Ninh Bình trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi tàng trữ, buôn bán hoặc sử dụng ma túy.

 

           + Hàng năm hoặc theo chương trình công tác của Tỉnh, Thành phố hưởng ứng việc ký Cam kết không buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy hoặc các chế phẩm từ ma túy.

 

         

 

 

4. Công tác kiểm tra, giám sát

 

          - Cấp ủy, tổ chức Đảng trong nhà trường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống ma túy theo kế hoạch;

          - Phòng Kế hoạch - Đào tạo tăng cường công tác kiểm soát, quản lý chặt chẽ đối với học sinh- sinh viên. Đặc biệt là học sinh- sinh viên đang lưu trú tại trường.

          - Có biện pháp xử lý kịp thời đối với trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống ma túy tại đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng/Phụ trách các đơn vị trực thuộc trường tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Kế hoạch này; Tổ chức quán triệt và triển khai Kế hoạch tới toàn thể cán bộ, viên chức, giáo viên và học sinh- sinh viên nơi mình phụ trách;

2. Phòng Tổng hợp chủ trì theo dõi và phối hợp chặt chẽ với Phòng Kế hoạch - Đào tạo, Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhà trường triển khai thực hiện Kế hoạch; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ 6 tháng, năm và đột xuất về Thanh tra - Bộ Xây dựng;

3. Phòng Kế hoạch- Đào tạo thực hiện việc đăng tải công khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên website của trường (Địa chỉ: Caodang-Lilama1.edu.vn);

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị đề xuất báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường (Qua phòng Tổng hợp) để được xem xét, quyết định./.  

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                            (Đã ký)

                                                                                              Phạm Duy Bảy

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn