TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1
 

Số: 525 /LILAMA1-ĐT
V/v : Đăng ký đánh giá Kỹ năng nghề QG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
 

Ninh Bình, ngày 26  tháng 11  năm 2015

 

                           Kính gửi: Các Cơ sở dạy nghề và Doanh nghiệp

           Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia nghề hàn đặt tại Trường Cao đẳng nghề Lilama-1, được thành lập theo Quyết định số 09/2012/GCN-ĐGKNN ngày 01/11/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề-Bộ LĐTB&XH.
          Được Tổng cục dạy nghề giao nhiệm vụ tổ chức đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia bậc 3 cho nghề Hàn (Tiêu chuẩn kỹ năng nghề QG hiện nay, được xây dựng gồm 5 bậc trình độ kỹ năng):
         - Đối tượng: Gồm 50 thí sinh, là GV đang giảng dạy nghề hàn tại các cơ sở dạy nghề, người lao động có đủ điều kiện để đánh giá.
         - Hình thức: Thí sinh thực hiện 01 bài thi lý thuyết và 01 đề thi thực hành kỹ năng nghề;
         - Thời gian: Dự kiến từ ngày 11/12/2015 đến ngày 13/12/2015
         - Là giai đoạn đánh giá thí điểm, thí sinh tham dự kỳ đánh giá được hỗ trợ kinh phí đánh giá, thí sinh tự bố trí ăn nghỉ, nhà trường có ký túc xá cho thí sinh có nhu cầu ở trong trường.
          Sau khi đánh giá, thí sinh đạt yêu cầu được Tổng cục Dạy nghề-Bộ LĐTB&XH          cấp Chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia.
       Chứng chỉ Kỹ năng nghề QG là điều kiện để công nhận Trình độ chuẩn cho Nhà giáo trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 và Quy định chuẩn của Giáo viên, Giảng viên dạy nghề ở Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH.
         Chứng chỉ Kỹ năng nghề Quốc gia nhằm công nhận kỹ năng nghề của người lao động đã được tích lũy trong quá trình học lập và làm việc, là điều kiện để được tham gia thị trường lao động khi Việt nam hội nhập với khu vực và thế giới.
         Mặt khác, đây là căn cứ cho người sử dụng lao động khi tuyển dụng, bố trí việc làm và trả lương phù hợp với bậc trình độ kỹ năng mà người lao động đã đạt được.
          Được ủy quyền của TCDN, nhà trường trân trọng thông báo các Cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp có Giáo viên, Giảng viên và người lao động đang làm việc, đăng ký theo mẫu kèm theo, gửi về: Trường Cao đẳng nghề Lilama-1- Đường Lê Hồng Phong, TP Ninh Bình trước ngày 5/12/2015
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
           Đ/c Phạm Phúc Hưng 0914.385.245; Email: phamphuchunglilama1@gmail.com
          Đ/c Cao Thế Bình        0915.322.660;   Email:caobinh@gmail.com
            Trân trọng! 


Nơi nhận:
- Vụ KNN-TCDN (b/c)
- Vụ TCCB-BXD (b/c)
- PTC, Tổng công ty Lilama
- Như k/g
- Lưu TTĐGKNN hàn

HIỆU TRƯỞNG

 

NGƯT: Hoàng Công Thi

DANH SÁCH ĐĂNG KỲ THAM DỰ KỲ ĐÁNH GIÁ
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA BẬC 3 - NGHỀ HÀN

 

TT

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMT, ngày cấp,
nơi cấp

Địa chỉ
liên hệ (ĐT, Email)

Trình độ đào tạo

Công việc đang làm

Noi làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                               (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

TRƯỜNG CĐ NGHỀ LILAMA- 1
TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ KNNQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…../KH-TLLM1-TTĐGKNN

                 Ninh Bình, ngày 04 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
THÁNG 12, NĂM 2015

Căn cứ hợp đồng số ....../VP- KNN ngày .... tháng 12 năm 2015 giữa Tổng cục Dạy nghề và Trường Cao đẳng nghề LiLaMa - 1, v/v tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia;
Căn cứ nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;
Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề QG tại Trường cao đẳng nghề Lilama-1  tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ nghề quốc gia bậc 3 cho người lao động như sau:

I. Nghề và trình độ đánh giá
- Nghề đánh giá: Hàn.
- Trình độ kỹ năng nghề đánh giá: Bậc 3.
- Số lượng thí sinh tham gia: 50 người.

II. Địa điểm và thời gian
 1. Địa điểm:
- Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề QG- Trường Cao đẳng nghề LiLaMa - 1.
- Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, TP Ninh Bình.
- Điện thoại: 0914.385.245;   0915.322.660.
 2. Thời gian:
    - Từ ngày 11 đến 13 tháng 12 năm 2015 (03 ngày) đón tiếp thí sinh và tổ chức đánh giá;
    - Từ ngày 14 đến 20 tháng 12 năm 2015 (05 ngày) chấm thi, đánh giá kết quả thi, báo cáo Tổng cục dạy nghề.

III. Ban tổ chức


TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Nhiệm vụ

1

 1. Hoàng Công Thi
 1. Hiệu trưởng
 1. Trưởng ban

2

 1. Đặng Phú Cường

Chuyên viên Vụ kỹ năng nghề-TCDN

Phó ban

3

 1. Nguyễn Đăng Sỹ

 Phó Hiệu trưởng

Ủy viên TT

4

 1. Cao Thế Bình

Phó trưởng khoa Hàn

Thư ký

5

 1. Vũ Minh Nhiên

Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

6

 1. Nguyễn Xuân Trường

Trưởng phòng Tổng hợp

Ủy viên

7

 1. Nguyễn Tiến Dũng

Chủ Tịch công đoàn

Ủy viên

8

 1. Phạm Phúc Hưng

Trưởng khoa Hàn

Ủy viên

9

 1. Hoàng Anh Tú

Phó trưởng Phòng tổng hợp

Ủy viên

10

 1. Phùng Tất Thắng

Trưởng Phòng KT&ĐBCL

Ủy viên

11

 1. Bùi Hương Giang

Trưởng Phòng Tài vụ

Ủy viên

IV. Ban hỗ trợ và giám sát kỹ thuật

TT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

Phạm Phúc Hưng

Trường Cao đẳng nghề LiLaMa - 1

Trưởng ban

2

Nguyễn phương Tùng

Trường Cao đẳng nghề LiLaMa - 1

Thành viên

3

Dương Viết Chính

Trường Cao đẳng nghề LiLaMa - 1

Thành viên

4

Đinh Trần Nghĩa

Trường Cao đẳng nghề LiLaMa - 1

Thành viên

5

Lê Viết Cẩm

Công ty City Well

Thành viên

6

Bùi Việt Cường

Công ty City Well

Thành viên

V. Ban giám khảo và tổ giám sát
1. Ban giám khảo:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

Lưu Văn Núi

Trường CĐN Giao thông vận tải TW2

Trưởng ban

2

Cao Thế Bình

Trường Cao đẳng nghề Lilama 1

Thành viên

3

Nguyễn Văn Tuấn

Trường CĐN Giao thông vận tải TW2

Thành viên

4

Vũ Văn Đạt

Trường ĐH SPKT Nam Định

Thành viên

2. Tổ giám sát:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Nga

Phó vụ trưởng, Vụ TCCB - Bộ xây dựng

Tổ trưởng

2

Nguyễn Xuân Hải

Phó Chủ tịch Công đoàn xây dựng Việt Nam

Thành viên

3

Nguyễn Thị Thúy Hà

Trưởng phòng Dạy nghề - Sở LĐTBXH

Thành viên

4

Lê Hữu Công

Giám đốc Cty TNHH Xuân Thiện

Thành viên

5

Bùi Sỹ Chiến

Phó Giám đốc Công ty LiLaMa Ninh Bình

Thành viên

VI. Lịch thực hiện

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ghi chú

Sáng 11/12/2015

 

8:00 – 9:00

Tiếp đón Ban tổ chức, BGK, Ban giám sát…

Phòng khách tầng 2- Nhà Hiệu bộ

BTC

Tiếp đón thí sinh, thí sinh khai phiếu đăng ký tham dự kỳ đánh giá KNNQG

Hội trường đa năng

Thầy Dũng BTC

9:00 – 10:00

Họp kiểm tra các điều kiện thi, thống nhất quy trình và phân công nhiệm vụ

Phòng Hội đồng (tại  phòng LAB, tầng 1-nhà 7 tầng)

BTC, BGK BHT& GSKT

10:00 – 11:00

Công bố  lịch thi lý thuyết và thực hành

Phòng thi LT tầng 2- Nhà 7 tầng

BTC, BGK, Các thí sinh

Chiều 11/12/2014

 

13:30 – 16:30

- Phổ biến nội quy thi
- Hướng dẫn thí sinh thực hiện bài thi

Phòng thi LT, tầng 2- nhà 7 tầng

Các thí sinh và BTC, BGK

Sáng 12/12/2015

 

8:00 – 8:30

Khai mạc kỳ thi

Hội trường đa năng

BTC, BGK BHT&GSKT và các thí sinh

8:30 - 8:45

Tập trung học sinh, phổ biến quy chế  thi

Hội trường đa năng

BGK và các thí sinh

8: 45 – 10:00

Thi lý thuyết

Phòng học tầng 2 nhà 7 tầng

BGK và các thí sinh

10:00 – 11:00

Họp BGK rút kinh nghiệm ngày thi thứ nhất

Phòng Hội đồng (tại  phòng LAB, tầng 1-nhà 7 tầng)

BTC, BGK BHT&GSKT

Chiều 12/12/2015

 

13:30 – 16:00

Tham quan phòng thi Thực hành;
Thử thiết bị hàn

Xưởng hàn 6G, Tầng 1-Nhà 3 tầng phía sau

Các thí sinh và ban giám sát KT

Sáng 13/12/2015

 

7:30 – 7:45

Họp phân công nhiệm vụ thành viên BGK

Phòng Hội đồng (tại  phòng LAB, tầng 1-nhà 7 tầng)

BGK

7:45 – 8:00

Tập trung thí sinh, phân công vị trí  thi thực hành

Xưởng hàn 6G, Tầng 1-Nhà 3 tầng phía sau

BGK và các thí sinh

8:00 – 11:30

Thi thực hành: -  Hàn

Xưởng hàn 6G, Tầng 1-Nhà 3 tầng phía sau

BGK và các thí sinh

Chiều 13/12/2015

 

13:00 – 13:15

Phân công  nhiệm vụ các thành viên BGK

Phòng Hội đồng (tại  phòng LAB, tầng 1-nhà 7 tầng)

BGK

13:15 – 13:30

Tập trung thí sinh, phân công vị trí  thi thực hành

Xưởng hàn 6G, Tầng 1-Nhà 3 tầng phía sau

BGK và các thí sinh

13:30 – 17:00

Thi thực hành

Xưởng hàn 6G, Tầng 1-Nhà 3 tầng phía sau

BGK và các thí sinh

17:00 – 17:30

Họp tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức thi

Phòng Hội đồng (tại  phòng LAB, tầng 1-nhà 7 tầng)

BTC, BGK BHT&GSKT

Ngày 14/12/2015 đến 20/12/2015

- Đánh giá kết quả
- Tổng hợp báo cáo TCDN

Phòng Hội đồng (tại  phòng LAB, tầng 1-nhà 7 tầng)

BTC, BGK BHT&GSKT

                  


V. Tổ chức thực hiện
1. Trung tâm đánh giá  kỹ năng nghề QG:
- Là đơn vị đầu mối trực tiếp liên hệ với Tổng cục dạy nghề và các công việc tổ chức, phục vụ kỳ thi.
- Đề xuất danh sách ban tổ chức, ban giám khảo, ban giám sát kỳ thi trình TCDN phê duyệt.
- Lập danh sách thí sinh dự thi để đăng ký với TCDN, làm thẻ dự thi, phù hiệu cho ban tổ chức, ban giám khảo, ban giám sát, kỹ thuật viên và nhân viên phục vụ kỳ thi.
- Chuẩn bị biểu mẫu, hồ sơ theo yêu cầu của hội đồng thi.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi: Vật tư, thiết bị, vị trí thi, dụng cụ, phòng máy tính thi lý thuyết, trang bị bảo hộ lao động cho BTC, BGK, tổ giám sát.
- Thực hiện các thủ tục chi trả chế độ cho Hội đồng thi, BGK, tổ giám sát.
- Hoàn tất các hồ sơ, các nội dung trong hợp đồng theo quy định.
- Lập báo cáo kết quả thi trình TCDN ra quyết định cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho các thí sinh đạt yêu cầu.
2. Kế hoạch kinh phí:
Kinh phí thực hiện: Theo hợp đồng số ......./ VP- KNN ngày ..... tháng 12 năm 2015./.

 

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
- Vụ TCCB – BXD (để B/C);                                                                    (Đã ký)
- Vụ KNN - TCDN (để B/C);
- CĐ XD Việt Nam;
- Sở LĐTBXH Ninh Bình;
- Ban tổ chức; Ban GK;
- Ban HT và GSKT;
- Như K/g;
- Lưu: VT,TTĐGKNN.