Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

THÔNG BÁO
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia được xây dựng và ban hành theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, gồm có 5 bậc trình độ kỹ năng nghề. Tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được thực hiện theo Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH ngày 10/5/2011.

          Đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia cho người lao động nhằm mục đích: Công nhận kỹ năng nghề, phát hiện những kỹ năng của người lao động còn thiếu so với Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đã được ban hành, đồng thời là căn cứ cho Doanh nghiệp sử dụng lao động khi tuyển dụng, bố trí công việc và trả lương phù hợp với bậc trình độ kỹ năng nghề mà người lao động đã đạt được.

          Từ trước năm 2007, khi luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 chưa công bố, các cơ sở cơ sở đào tạo nghề trên toàn quốc tổ chức đào tạo theo chương trình đào tạo CNKT, cấp bằng  tốt nghiệp tự xác định bậc trình độ thợ 2/7 hoặc 3/7. Trong quá trình sử dụng lao động, các Doanh nghiệp chủ động hoặc kết hợp với Cơ sở đào tạo nghề tổ chức thi, đánh giá nâng bậc thợ cho người lao động. Như vậy, chưa có cơ sở chung bảo đảm tính Quốc gia trong đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động ở các Doanh nghiệp.

          Hiện nay Bộ LĐTBXH đang chỉ đạo triển khai thực hiện đánh giá xác định bậc trình độ kỹ năng nghề Quốc gia theo 5 bậc trình độ kỹ năng, được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề ở từng vị trí làm việc, đã theo hướng tiếp cận với Tiêu chuẩn kỹ năng nghề của các nước trong khu vực và thế giới.
Trường Cao đẳng nghề Lilam-1 chọn là Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia cho các nghề: Hàn, Kỹ thuật lắp đặt điện&điều khiển trong công nghiệp, Chế tạo thiết bị cơ khí theo quyết định số 1986/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội. Được Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cấp giấy chứng nhận số 09/2012/GCN-ĐGKNN.

            Thực hiện Hợp đồng số 652/VP-KNN ngày 19/12/2012 về việc Tổ chức đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia cho 75 người lao động nghề Hàn, bậc 2. Thí sinh sau khi đánh giá, nếu đạt sẽ được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia.
Trường Cao đẳng nghề Lilama 1 lập kế hoạch tổ chức thực hiện số 122/ĐT ngày 20/2/2013 và thông báo tới các doanh nghiệp và người lao động biết và đăng ký được đánh giá.

                                                                                 

 Ngày 20 tháng 2 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG