Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

I. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

     1. Tổng số CBCNV: 04 người

- Trưởng phòng: Th/s. Phùng Tất Thắng- ĐT: 0985 305 099
- Trình độ cao học: 04

.

 

 

   

2. Chức năng.
Tham mưu và giúp việc cho Ban giám hiệu  về công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng dạy nghề trong nhà trường theo các yêu cầu của bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường Cao đẳng nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
3. Nhiệm vụ:
3.1. Xây dựng, kiểm tra, giám sát tổng thể hệ thống quản lý chất lượng của toàn trường. Xây dựng mạng lưới tổ chức vận hành hệ thống quản lý chất lượng. Chủ đạo trong công tác đánh giá chất lượng nội bộ ( Tự kiểm định)
3.2. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định, văn bản hướng dẫn về công tác thi, kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo; Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trực thuộc trường.
3.3. Soạn thảo nội dung, chương trình và tổ chức tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng cho các đơn vị trong toàn trường biết, hiểu và vận hành tốt.
3.4. Tổ chức biên soạn đề thi, đáp án cho các kỳ thi kết thúc môn học, modul nghề và thi tốt nghiệp các khóa học.
3.5. Quản lý ngân hàng đề thi, đề kiểm tra, đề thi tốt nghiệp và đáp án của trường trong lĩnh vực đào tạo nghề các cấp trình độ. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi của các kỳ thi, kiểm tra.
3.6. Kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng các hoạt động thi, kiểm tra, thi tốt nghiệp. Thanh tra việc cấp phát bằng, chứng chỉ; Thanh tra giám sát chương trình, kế hoạch đào tạo; Thanh tra, kiểm tra chế độ làm việc của giáo viên.
3.7. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm định chất lượng dạy nghề. Tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo tự kiểm định chất lượng dạy nghề của các đơn vị và ý kiến của các thành viên hội đồng tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường nhằm đánh giá được các mặt mạnh, mặt tồn tại từ đó tham mưu cho lãnh đạo trường các giải pháp thực hiện để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
3.8. Xây dựng tiêu chuẩn và tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập - rèn luyện của học sinh, sinh viên học tập tại trường và tại các doanh nghiệp trong từng học kỳ, năm học, khóa học trên cơ sở các qui định của trường và Nhà nước về đào tạo nghề.
3.9. Thực hiện nghiên cứu và ứng dụng hợp lý tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác thi , kiểm tra và kiểm định chất lượng của trường .
3.10. Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
3.11.Thực hiện tổng hợp và báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ về công tác kiểm định chất lượng đào tạo, công tác thi, kiểm tra và kết quả các kỳ thi, kiểm tra của HSSV.

3.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

     4. Địa chỉ liên hệ:

- Tầng 3 khu nhà 7 tầng- Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1

 

 

II. PHÒNG TỔNG HỢP
    

    1. Tổng số: 13 người

- Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Trường - Điện thoại: 0912043072

- Phó phòng : Hoàng Anh Tú

- Đội ngũ cán bộ viên chức: Trình độ Đại học 04 người, nhân viên 09 người.

 

2. Chức năng.
Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu nhà trường về công tác tổ chức, cán bộ, quản lý nhân sự; Quản lý hành chính; Bảo vệ; An ninh quốc phòng; Đối nội, đối ngoại; Chăm sóc sức khỏe; Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư trang thiết bị văn phòng phẩm trong lĩnh vực hoạt động của nhà trường.
3. Nhiệm vụ.
.3.1. Nhiệm vụ trong công tác tổ chức và lao động:
- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về tổ chức bộ máy. Soạn thảo Điều lệ , Quy chế, quy định của trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trên cơ sở quy định của Pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch- quy hoạch đội ngũ CB- GV- VC của trường trong từng giai đoạn phát triển. Quản lý toàn bộ CB- GV- VC toàn trường theo các quy định của hệ thống quản lý chất lượng trường dạy nghề.
- Thực hiện các quy trình, quy định về công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, sắp xếp, bố trí Cán bộ - Viên chức theo chức danh nghề nghiệp.
- Thực hiện chế độ, chính sách đối với CBVC theo quy định hiện hành.
- Kiểm soát ngày, giờ làm việc của CB- VC toàn trường
- Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua, tuyên truyền. Tổng hợp công tác khen thưởng, kỷ luật hàng năm.
3.2. Nhiệm vụ trong công tác Hành chính.
- Quản lý hành chính, đất đai, cơ sở vật chất. cơ sở hạ tầng.
- Công tác bảo vệ, an ninh, quốc phòng.
- Công tác đối nội, đối ngoại.
- Công tác chăm sóc sức khỏe CB- VC và HSSV. Thực hiện phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường.
- Quản lý mạng lưới, đường truyền thông tin.
- Quản lý, điều động xe văn phòng.
2.3. Nhiệm vụ trong công tác văn phòng.
- Lập báo cáo nội bộ trường theo hệ thống quản lý chất lượng trường.
- Thông báo chương trình làm việc của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
- Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công tác đối ngoại khi Hiệu trưởng vắng mặt.
- Xây dựng nội dung các cuộc họp của Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền
- Thư ký các cuộc họp
- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ, tiếp khách, thăm hỏi, hiếu, hỷ, nhân đạo, từ thiện và các hoạt động tình nghĩa.
- In ấn các tài liệu quảng cáo, tập san, biển hiệu, catalog, card visit... theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt. Bố trí biển hiệu tại trụ sở của trường.
- Tiếp đón chu đáo khách mời theo yêu cầu của Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng.
3.4. Cung ứng vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm
- Thực hiện cung ứng thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm
- Quản lý hồ sơ, tài liệu, chứng từ... liên quan đến mua, bán vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng trường.
- Phối hợp với phòng Tài chính- kế toán kiểm soát công tác sử dụng vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm trong toàn trường.
- Lập kế hoạch tổng hợp bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ của các đơn vị trình Hiệu trưởng phê duyệt.
3.5. Nhiệm vụ trong công tác đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất.
- Lập báo cáo đầu tư dự án và làm thủ tục xin phê duyệt các dự án đầu tư theo quy định hiện hành.
- Quản lý các dự án do nhà trường đầu tư.
- Tư vấn về: xây dựng, quản lý chất lượng; đầu tư, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin.
- Sửa chữa cơ sở hạ tầng của trường.
- Quản lý điều hành các công trình theo sự phân giao của Hiệu trưởng.
3.6. Tham mưu cho Hiệu trưởng đề ra các chính sách, nội quy, quy chế trong lĩnh vực của phòng phụ trách để đảm bảo hiệu quả quản lý của nhà trường.
3.7. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.
3.8. Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp của Hiệu trưởng; Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị được phân giao.
3.9. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được Ban Giám hiệu giao.

    4- Thành tích công tác:
- Tập thể Cán bộ – Viên chức Phòng Tổ chức – Bảo vệ luôn đoàn kết, sáng tạo vượt qua mọi thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nổi bật là:
- Đề xuất cải tiến bộ máy tổ chức, đảm bảo gọn, nhẹ, ổn định hoạt động có hiệu quả cao
- Xây dựng, bổ sung nội quy, quy chế ngày càng hoàn thiện, đã phát huy tối đa hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và đảm bảo các điều kiện làm việc trong nhà trường
- Thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu giao từ 60 – 80%
- Thực hiện công tác điều động và giới thiệu việc làm cho học sinh – sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt từ  80 – 90%
- Tổ chức thực hiện tốt luật chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy chế dân chủ đảm bảo yếu tố kế hoạch hoá, công khai hoá, xã hội hoá, làm tốt công tác Thi đua – Khen thưởng, kỷ luật
Đã được Bộ Xây dựng 02 lần tặng Bằng khen, UBND Tỉnh Ninh Bình 01 lần tặng Bằng khen cho tập thể Cán bộ – Viên chức. Nhiều cá nhân được Tỉnh, Bộ, Ngành tặng Bằng khen.
 

   5- Địa chỉ liên hệ:

- Phòng Tổng hợp, Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1, Phường Đông Thành – TP.Ninh Binh – Tỉnh Ninh Bình.
- Điện thoại : 0303.874119

Về đầu trang


III. PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN
 

     1. Tổng số CB-CNV: 05 người
- Trưởng phòng: Tống Thu Hà - ĐT: 0915.518.656
- Trình độ: Đại học 04, Trung cấp 01.

 

2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ công tác tài chính, kế toán (bao gồm quản lý  tài sản cố định, tài sản lưu động, vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp lệ khác của trường).
3. Nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch thu chi hàng quý, năm của trường theo sự chỉ đạo của Hiệu     trưởng trên cơ sở các qui định về tài chính của nhà nước.
- Tổ chức thực hiện việc thu chi các khoản mục bao gồm ngân sách nhà nước cấp và các nguồn vốn khác hợp lệ của trường.
- Lập quyết toán hàng quý, năm theo đúng qui định về chế độ quản lý tài chính do nhà nước ban hành.
- Xây dựng các qui chế thu, chi tài chính nội bộ trong khuôn khổ của việc đa dạng hóa loại hình đào tạo. Trên cơ sở nguyên tắc quản lý tài chính của nhà nước cho phép.
- Tổ chức kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư thiết bị của tất cả các phòng, khoa, trung tâm trong trường. Tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo định kỳ Hiệu trưởng đã qui định. Thực hiện công tác đối chiếu việc thanh toán các chế độ cho cán bộ viên chức trong trường.
- Phối hợp và đôn đốc các đơn vị trong trường kịp thời thu các kinh phí đào tạo cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp.
- Tổ chức bộ máy kế toán, hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kế toán tài chính phát sinh.
- Phối hợp với các cơ quan cấp trên, các bộ, ngành để tổ chức tiếp nhận, quản lý vốn nước ngoài được cấp, biếu, tặng (nếu có).
- Thực hiện việc đối chiếu và thực hiện theo các qui định của các cơ quan nhà nước: Kho bạc Nhà Nước, Cơ quan Thuế..
- Huy động các nguồn vốn khác từ bên ngoài như vốn vay thương mại, vay trung hạn đầu tư, huy động vốn của cán bộ viên chức trong đơn vị để phục vụ đầu tư mở rộng, nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp dịch vụ và tự chịu trách nhiệm trả nợ vay theo qui định.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng đề ra các chính sách, nội quy, quy chế trong lĩnh vực của phòng phụ trách để đảm bảo hiệu quả quản lý của nhà trường.
- Tham gia xây dựng định hướng phát triển, các dự án đầu tư.
- Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp của Hiệu trưởng. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất được giao.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

     4- Địa chỉ liên hệ:
- Phòng tài chính- kế toán- Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1, Tầng 1, nhà hiệu bộ.
- Điện thoại: 0303.874116

Về đầu trang

 

 

 

 

Công tác Đảng

 

 

Phòng Tổng hợp

 

 

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

 

 

Phòng Tài vụ