Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

Tin nổi bật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG KẾ HOẠCH-ĐÀO TẠO

 

 

1- Tổng số CB, GV, CNV: 08 người

2- Trưởng phòng: Vũ Minh Nhiên (ĐT: 0912 129 522)

..- Phó Phòng: ......Trần Văn Luyện (ĐT: 0912 617 541)

.. ..........................Nguyễn Tiến Dũng ( ĐT: 0912 653 185)

3- Trình độ:
- Sau đại học 03 người
- Đại học 05 người

4. Chức năng:

Tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu về công tác kế hoạch, công tác đào tạo và công tác quản lý hs-sv.

5- Nhiệm vụ:

5.1. Nhiệm vụ trong công tác kế hoạch.

-Lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.

- Nghiên cứu thông tin, nắm bắt thị trường lao động, tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, định hướng phát triển mở rộng hoạt động Đào tạo của nhà trường. Phối hợp thông tin với các đơn vị khác trong và ngoài trường đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Nhà trường.

5.2 Nhiệm vụ trong công tác đào tạo.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn của nhà trường

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình các môn học, Modul

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.

- Quản lý quá trình đào tạo.

- Tổ chức thực hiện và quản lý công tác kiểm tra, thi theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

- Thực hiện các công tác giáo vụ theo quy định. Quản lý hồ sơ, sổ sách thuộc lĩnh vực đào tạo.

- Quản lý và cấp phát bằng theo quy định.

5.3 Nhiệm vụ trong công tác quản lý HSSV

- Quản lý và giáo dục HSSV chấp hành nội quy, quy chế của trường và quy định của nhà nước. Đánh giá xếp loại HSSV từng học kì và năm học. Đề xuất và sử lý HS-SV vi phạm.

- Quản lý và triển khai hoạt động thư viện của nhà trường.

- Tổ chức việc quả lý ăn, ở, đời sống văn hoá, tinh thần cho HS-SV.

- Phối hợp với các phòng, khoa, công an địa phương và liên lạc với gia đình để thực hiện công tác quản lý - giáo dục HS-SV

- Thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV

- Tổ chức tư vấn phương pháp học tập, nghề nghiệp trong quá trình đào tạo và giới thiệu việc làm cho HS-SV sau đào tạo.

5.4 Các nhiệm vụ khác

- Lập các hợp đồng đào tạo, theo rõi kiểm tra giám sát việc thực hiện các hợp đồng đào tạo và dịch vụ đào tạo theo sự phận giao của Hiệu trưởng.

- Triển khai thực hiện đánh giá kỹ năng nghề theo phân giao của Hiệu trưởng.

- Phối hớp với phòng Tài chính -Kế toán thanh quyết toán Hợp đồng đào tạo và dịch vụ đao tạo.

- Phối hợp với phòng Khoả thí và đảm bảo chất lượng và các khoa tham gia biên soạn đề thi, đáp án dùng cho tất cả các kỳ thi, kiểm tra của trường

- Chủ đạo cho công tác quản lý, kiểm tra và đôn đốc vệ sinh công nghiệp và ATLĐ, phòng chống cháy nổ

- Tham mưu cho Hiệu trưởng đề ra các chính sách, nội quy, quy chế trong lĩnh vực của đơn vị phụ trách để đảm bảo hiệu quả công tác của nhà trường.

- Thực hiện công tác báo cáo tổng hợp thực hiện kế hoạch đào tạo và các loại báo cáo khác gửi Tổng cục dạy nghề, Bộ xây dựng, Cục thông kê địa phương theo quy định hiện hành.

- Quản lý cán bộ, giáo viên theo phân cấp của Hiệu Trưởng, quản lý cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị được phân giao.

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác khi được Ban giám hiệu giao
6- Thành tích chính (từ năm 2002)
Trong những năm vừa qua Phòng đào tạo được các cấp khen thưởng:

- Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình về thành tích góp phần xây dựng địa phương.

- Bằng khen của Bộ xây dựng về thành tích hoạt động đào tạo.

- Bằng khen của Tổng giám đốc – Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về thành tích hoạt động đào tạo.

 

7- Địa chỉ liên hệ: Phòng Kế hoạch- đào tạo– Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1

                                    ĐT: 030874418