BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

Ban hành theo Quyết định số           /20
ngày    tháng    năm 2008 của hiệu trưởng trường cao đẳng nghề LILAMA1)
                     ───────────────

Tên nghề: Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
Mã nghề: 50520410
Trình độ đào tạo:  Cao đẳng  nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo nghề: 34
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

 • Kiến thức:
 • Hiểu được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc của các thiết bị điện
trong hệ thống cung cấp, trang bị điện và điều khiển tự động trong công nghiệp;
 • Nêu được công dụng của các loại vật liệu, lựa chọn thiết bị điện phù hợp với
yêu cầu sử dụng;
 • Giải thích được các vật tư thiết bị về ngành điện;
 • Trình bày được phạm vi ứng dụng của các phương pháp đấu nối;
 • Hiểu được nguyên lý, cấu tạo và vận hành thiết bị về điện;
 • Hiểu được quy trình đấu nối áp dụng vào thực tế của sản xuất;
 • Trình bày được nguyên lý cấu tạo, vận hành được các trang thiết bị điện;
 • Tính toán được và thiết kế cho hợp lý;
 • Trình bày được các sai hỏng của các thiết bị trong ngành điện, Nguyên nhân và biện pháp đề phòng;
 • Trình bày được các ký hiệu về điện, phương pháp về điện trên các bản vẽ kỹ thuật;
 • Trình bày và giải thích được quy trình đấu nối, áp dụng vào thực tế của sản xuất;
 • Phân tích được quy trình đo lường và kiểm tra theo tiêu chuẩn Quốc tế;
 • Giải thích được các ký hiệu vật liệu điện, vật liệu cơ bản;
 • Biết các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xẩy ra;
 • Trình bày và giải thích được quy trình điện, chọn được vật liệu điện, áp dụng vào thực tế của sản xuất;
 • Hiểu được nội dung thiết lập một Quy trình điện;
 • Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;
 • Quan sát, ghi chép, lập các biên bản;
 • Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá tiến độ thi công, ứng xử, giao tiếp;
 • Giải thích được ký hiệu về điện, phương pháp về điện từ Anh ngữ.
 • Kỹ năng:
 • Đọc được, hiểu được quy trình đấu nối áp dụng vào thực tế của sản xuất;
 • Cài đặt được chế độ tự động và bằng tay trên các dây chuyền sản xuất;
 • Đọc được các ký hiệu về điện, trình độ Anh văn chuyên ngành;
 • Lắp đặt, sửa chữa thành thạo các thiết bị, hệ thống cung cấp điện công nghiệp;
 • Vận hành được hệ thống điện;
 • Lắp đặt và lập trình được các mạch điện đơn giản;
 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ trong nghề lắp đặt;
 • Lựa chọn đầy đủ dụng cụ, thiết bị phù hợp với công việc cần làm;
 • Có khả năng chỉ đạo tổ, nhóm làm việc. Tổ chức và quản lý được quá trình
sản xuất thi công;
 • Thiết kế được hệ thống điện trong dân dụng và công nghiệp;
 • Đọc và bóc tách các bản vẽ thi công;
 • Xử lý được các tình huống kỹ thuật tương đối phức tạp;
 • Gá lắp được các thiết bị theo các vị trí khác nhau theo yêu cấu kỹ thuật;
 • Vận hành, điều chỉnh được chế độ trong sản xuất;
 • Đấu nối thiết bị về điện một cách thành thạo;
 • Đấu nối được các thiết bị điện căn bản, nâng cao đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
 • Khắc phục được các thiết bị điện bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng;
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập;
 • Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công;
 • Biết bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề điện;
 • Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ, nhóm lao động;
 • Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

2. Chính trị đạo đức,thể chất và quốc phòng:
-   Chính trị, đạo đức:
+  Vận dụng được những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng
Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;
+  Có kiến thức về truyền thống dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam vào quá
trình rèn luyện bản thân để trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
+  Có ý thức thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước và
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;
+  Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc;
+   Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình thực hiện công việc;
+  Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
+  Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe nhằm giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm;
+  Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn;
+  Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiến pháp và pháp luật; yêu nghề, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong làm việc, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.
+  Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề chuyên môn  hợp lý.
-   Thể chất và quốc phòng:

  • Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo.

  • Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết theo chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;
           + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.
   3. Cơ hội việc làm:
 • Sau khi tốt nghiệp có thể xin việc làm công nhân điện tại các Công ty, Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH làm nghề điện.
 • Có thể làm tổ trưởng, trưởng nhóm...
 • Học liên thông lên đại học.
 • Công tác trong nước hoặc đi XKLĐ sang nước ngoài.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3743 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 30 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

 • Thời gian học các môn học chung: 450 giờ;

 • Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ;

Thời gian học lý thuyết: 867 giờ; Thời gian học thực hành: 2433 giờ;

III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠOMH, MĐ

Tên môn học, mô đun

I

Các môn học chung

MH 01

Chính trị

MH 02

Pháp luật

MH 03

Giáo dục thể chất

MH 04

Giáo dục quốc phòng- An ninh

MH 05

Tin học

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

 MH 07

Toán ứng dụng

MH 08

Vật lý ứng dụng

MH 09

Vẽ kỹ thuật

MH 10

Vẽ điện

MH 11

Vật liệu điện

MH 12

Lý thuyết mạch

MH 13

Quản lý doanh nghiệp và tổ chức sản xuất

MH 14

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

II.2

Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề

MH 15

Cung cấp điện

MH 16

Trang bị điện

MH 17

Điện tử công nghiệp

MĐ 18

Nâng chuyển thiết bị

MĐ 19

Đo lường thí nghiệm điện

MĐ 20

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng

MĐ 21

Lắp đặt đường dây truyền tải

MĐ 22

Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp

MĐ 23

Lắp đặt thiết bị phân phối

MĐ 24

Vận hành các trạm biến áp

MĐ 25

Lắp đặt hệ thống chông sét, tiếp địa

MĐ 26

Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển tự động

MĐ 27

Lắp đặt hệ thống tự động cảnh báo

MĐ 28

Lắp đặt điện thang máy

MĐ 29

Sửa chữa bảo dưỡng mạch máy công cụ

MĐ 30

Lắp đặt nguồn điện một chiều

MĐ 31

Nguội cơ bản

MH 32

Hình học họa hình

MH 33

Anh văn chuyên nghành

MĐ 34

Thực tập sản xuất

 

Tổng cộng

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
                            (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH  KHUNG TRÌNH  ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:
    1. Kiểm tra kết thúc môn học
- Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm. Bài tập thực hành
     - Thời gian kiểm tra: + Lý thuyết: Không quá 120 phút
                                             + Thực hành: Không quá 8 h
   2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian  thi

1

Chính trị

Viết
Vấn đáp

 Không quá 120 phút
 Không quá 60 phút
(40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinhviên)

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:
- Lý thuyết nghề

 

- Thực hành nghề

 

 Viết, trắc nghiệm
 Vấn đáp

 

 Bài thi thực hành

 

Không quá 120 phút
Không quá 60 phút
(40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinhviên)
Không quá 6 giờ

* Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết và thực hành)

Bài thi tích hợp giữa lý thuyết và thực hành

Không quá 24 giờ

3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo ) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

 •  - Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể bố trí cho sinh viên tham quan, học tập tại một số doanh nghiệp liên quan đến nghề;

 • - Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

 • - Thời gian  cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài Thời gian  đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.

 •  

Số
TT

Nội dung

Thời gian

1

Thể dục, thể thao

5giờ ¸ 6 giờ;  17 giờ ¸ 18 giờ hàng ngày

2

Văn hoá, văn nghệ
      - Qua các phương tiện thông tin đại chúng
      - Sinh hoạt tập thể

 

- Vào ngoài giờ học hàng ngày
- 19 giờ ¸ 21 giờ vào một  buổi trong tuần

3

Hoạt động thư viện
Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

Vào tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật

5

Thăm quan, dã ngoại

Mỗi học kỳ 01 lần

4. Các chú ý khác:
   - Các tiêu chuẩn lắp đặt trong tiêu chuẩn kỹ năng nghề kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp được soạn thảo theo tiêu chuẩn thiết kế (với những máy, thiết bị có tiêu chuẩn cụ thể) hoặc theo tiêu chuẩn quốc tế IEC: Sai số lắp đặt thiết bị và quy phạm kỹ thuật trong lắp đặt và sử dụng máy và thiết bị nâng: TCVN4244-86;
- Các phương pháp kiểm tra đánh giá trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề dựa theo Hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề, kiểm tra đánh giá và cấp văn bằng chứng chỉ (SSTC);
- Khi xây dựng chương trình chi tiết của môn học, mô đun cần chú ý: Các công cụ và phương pháp kiểm tra đánh giá phải được xây dựng và trình bày đầy đủ trong  các tài liệu hướng dẫn chương trình môn học, mô đun.
+ Đối với các môn học lý thuyết: Ở từng bài cần ghi đầy đủ và rõ ràng tất cả các công cụ kiểm tra đánh giá ứng với mỗi mục tiêu học tập và nội dung cốt lõi: Số lượng câu hỏi, loại câu hỏi và hệ số điểm. Ở cuối chương và cuối mỗi môn học cũng phải ghi đầy đủ các công cụ kiểm tra đánh giá hết chương, hết môn học: Các câu hỏi mở, tự luận (vấn đáp, viết) hay các trọng tâm quan sát, các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, các bảng kiểm, các thang điểm cần sử dụng.
+ Đối với các mô đun đào tạo nghề: Cần thiết kế bảng kiểm để đánh giá quy trình theo các bước công việc, các thang điểm cho các tiêu chí để đánh giá sản phẩm và các câu hỏi để kiểm tra đánh giá kiến thức.
+ Đối với việc đánh giá thái độ thì giáo viên bộ môn có thể dùng “Sổ theo dõi sinh viên” để ghi chép những quan sát, nhận xét thường xuyên của mình về từng sinh viên và về cả lớp.

      HIỆU TRƯỞNG