GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO

1- Tổng số CB, GV, CNV: 07 người
 

2- Trưởng phòng: ông Vũ Minh Nhiên (ĐT: 0912129522)
 

3- Trình độ:
                  - Sau đại học 02 người
                  - Đại học 04 người
                  - Trung cấp 01 người

4- Nhiệm vụ:
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, theo dõi kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch giảng dạy của các khoa và Cơ sở II. Điều phối khối lượng giờ giảng và nhân lực để hoàn thành kế hoạch đào tạo.
- Tổ chức biên soạn, hội thảo, nghiệm thu chương trình, giáo trình môn học dài hạn, ngắn hạn...
- Đề xuất với Hiệu trưởng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên.
- Tổ chức thực hiện các kỳ thi, quản lý tài liệu liên quan đến kết quả học tập của học sinh, sinh viên. Cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận theo quy định của nhà nước.
- Phối hợp với các phòng chức năng, các khoa và giáo viên chủ nhiệm lớp xét học bổng, chế độ miễn giảm học phí, thi đua khen thưởng và sử lý học sinh, sinh viên vi phạm kỷ luật.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, hội giảng giáo viên các cấp.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, bồi dưỡng học sinh giỏi tham dự Hội thi giỏi nghề các cấp.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học, cải tiến chương trình, giáo trình công nghệ dạy học. Tham mưu với Hiệu trưởng về việc đưa các phương tiện giảng dạy hiện đại áp dụng vào đào tạo.
- Tổ chức thực hiện và nghiệm thu các hợp đồng đào tạo.
- Quản lý công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ của nhà trường.
- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, làm báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.
- Trưởng phòng Đào tạo là uỷ viên thư ký, uỷ viên thường trực các hội đồng đào tạo, các hội đồng thi, hội đồng khoa học.
 

5- Thành tích chính (từ năm 2002)
       Trong những năm vừa qua Phòng đào tạo được các cấp khen thưởng là:

- Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình về thành tích góp phần xây dựng địa phương.

- Bằng khen của Bộ xây dựng về thành tích hoạt động đào tạo.

- Bằng khen của Tổng giám đốc – Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về thành tích hoạt động đào tạo.

 

 6- Địa chỉ liên hệ: Phòng đào tạo – Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1

                                    ĐT: 030874418

                                    E-mail:

Trang tiếp