Trở về trang INDEX

 
 
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

Công tác Đoàn

 

WebMail LILAMA-TTC1

 

Ý kiến của quý vị

 

Lịch sử truyền thống nhà trường

Chức năng nhiệm vụ quy mô đào tạo
Tổ chức bộ máy
Cơ sở vật chất ký thuật

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-1

+ Ban giám hiệu:

.............Hiệu trưởng: NGUT.TS. Hoàng Công Thi

...........................Phó Hiệu trưởng: NGUT.TS. Nguyễn Đăng Sỹ

+ Phòng, Khoa, Trung tâm.

+ Công đoàn, đoàn thanh niên nhà trường

- Các Phòng, Khoa chức năng: Gồm 04 phòng, 06 khoa, 01 trung tâm.

 

* Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của Trường:

Tổng số: 124 người – trong đó:

  • Thạc sỹ: 30 người
  • Đại học: 88 người
  • Cao đẳng: 2 người
  • Công nhân bậc cao: 4 người

* Giáo viên thỉnh giảng:

  • 15 đến 25 người