×
Trang chủ
Toàn cảnh
Sứ mệnh đào tạo
Cơ cấu tổ chức
Phòng chức năng
Phòng kế hoạch và đào tạo
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng
Phòng tổng hợp
Phòng tài chính kế toán
Khoa - Trung tâm
Khoa kỹ thuật cơ sở & khoa học cơ bản
Khoa hàn
Khoa điện
Khoa sư phạm nghề
Khoa cơ khí - chế tạo
TT Đào tạo lái xe ô tô
Công tác đoàn thể
Công tác Đảng
Công tác Đoàn
Công đoàn trường
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Tài chính công khai
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
Hệ liên kết đào tạo
Tìm kiếm
Tiêu đề Nội dung

Trang chủ / Thông báo

Quyết định ban hành... 24/04/2019 10:27 832 lượt xem
Bài viết mới hơn
Bài viết cũ hơn

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 1

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

Số:       /QĐ-TH

 Ninh Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  Năm 2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA1

 

          - Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

          - Căn cứ Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Quyết định số 96/QĐ- BXD ngày 23/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Quyết định số: 1106/QĐ-BXD ngày 8/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề LILAMA1.

- Theo đề nghị của phòng Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH

          Điều1: Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của trường Cao đẳng nghề LILAMA1, năm 2019.

          Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

          Điều 3: Trưởng các đơn vị trực thuộc trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Vụ KH-TC BXD (Để b/c)

- Đảng ủy, BGH

- Như Điều 3

- Lưu VT, TH

 

CHƯƠNG TRÌNH

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA1

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-TH  ngày 16/4/2019 của Hiệu trưởng nhà trường)

 

          A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

          I. Mục tiêu

Đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực tiễn; Tạo chuyển biến trong nhận thức của Cán bộ, Viên chức và Giáo viên nhà trường trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Tập trung xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Chương trình hành động của Ngành Xây dựng và các Nghị quyết của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

            II. Yêu cầu

          Xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của các tập thể và cá nhân trong nhà trường;

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên trong toàn trường;

          Thực hiện đồng bộ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác phòng chống tham nhũng. Rà soát, bổ sung các văn bản thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng nguồn lực tại nhà trường.

          B. NỘI DUNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

          1. Công tác lãnh đạo, điều hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          Phổ biến, quán triệt kịp thời chủ trương của Đảng về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình hành động của Bộ Xây dựng về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          Ban hành, bổ sung các văn bản nội bộ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các mặt công tác được quản lý.

          Đưa nội dung về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

          Có kế hoạch kiểm tra, giám sát Cán bộ, Đảng viên, viên chức, người lao động trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý tài chính.

          - Quản lý tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành;

          - Thu, chi theo quy chế nội bộ đã ban hành; Các quy định, nguyên tắc tài chính đảm bảo trung thực, chính xác, minh bạch;

          - Thực hành tiết kiệm trong các khoản chi: Chi đúng, chi đủ, tránh lãng phí, thất thoát;

          - Thực hiện công khai tài chính theo quy định.

          3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý tài sản, trang thiết bị, máy móc.

          Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị, máy móc và khai thác hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực tài sản, thiết bị.

          Thực hiện mua sắm tài sản, thiết bị theo đúng tiêu chuẩn, định mức và đúng quy định bảo đảm tiết kiệm. Xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản, thiết bị theo chức năng, nhiệm vụ thực tế tại từng Phòng, Khoa, Trung tâm. Mỗi đơn vị cần khai thác hết tính năng, công suất của tài sản, thiết bị; Tránh việc lãng phí trong mua sắm và sử dụng.

          Hàng năm tổ chức bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc được phân giao tại các đơn vị trực thuộc quản lý.

          Sử dụng tài sản, nhà xưởng... vào mục đính kinh doanh dịch vụ hay liên kết trong các trường hợp được pháp luật quy định.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng điện và văn phòng phẩm: Tắt các thiết bị điện dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc; Kiểm tra thường xuyên các trang vật tư thiết bị như bàn ghế, đồ dùng giảng dạy, máy tính văn phòng, thống kê hỏng hóc và đưa ra hướng giải quyết khắc phục hoặc thanh lý, tránh tình trạng để bừa bãi, lãng phí tài sản.

          Xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi phá hoại tài sản, thiết bị, máy móc và xử dụng không đúng mục đích, lãng phí, thất thoát tài sản...

          4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.

          Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn được đầu tư xây dựng, sửa chữa  cơ sở vật chất;

          Công khai, minh bạch quá trình xây dựng, hoàn thiện, quyết toán các công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư xây dựng.

          5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng nhân lực.

          Nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ, viên chức, người lao động gắn với việc cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả;

          Rà soát, sắp xếp các đơn vị trực thuộc, tinh gọn tối đa các cán bộ quản lý cấp phó tại các đơn vị. Không thành lập các đơn vị mới khi chưa có định hướng chiến lược phát triển nhà trường.

          Sử dụng tối đa thời gian làm việc và số lượng lao động hiện có phục vụ hiệu quả quá trình đào tạo tại trường;

          Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ, viên chức theo nhu cầu thực tế và đúng quy định của Pháp luật.

          C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

          2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của Cán bộ, Đảng viên, người lao động về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

          3. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả, cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ trách nhiệm đến từng đơn vị gắn với việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên hiệu quả trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng lĩnh vực được phân giao;

          4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần thực hiện trên tất cả các lĩnh vực: Quản lý tài chính; Quản lý tài sản, trang thiết bị máy móc; Quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (nếu có); Quản lý nguồn nhân lực.

Đối với quản lý, sử dụng tài chính cần chi tiêu khoa học, hiệu quả nguồn chi thường xuyên do ngân sách Nhà nước cấp;

Đối với quản lý tài sản, thiết bị: Thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư, văn phòng phẩm đúng theo định mức, tiêu chuẩn, của từng loại tài sản, thiết thực phục vụ công tác chuyên môn, dạy học có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu.

          D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Sau khi ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2019, bộ phận chuyên môn thực hiện việc đăng tải công khai trên website của trường (Địa chỉ: Caodang-Lilama1.edu.vn); Đồng thời trưởng đơn vị phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức, giáo viên trong đơn vị;

          2. Giao phòng Tài chính- Kế toán phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả;

          3. Hàng năm tiến hành sơ kết, đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị; Có biện pháp xử lý kịp thời tập thể, cá nhân sai phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA-I
LILAMA - TECHNICAL & TECHNOLOGY COLLEGE I
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.871.015 - Email: hotro@caodang-lilama1.edu.vn